Regulamin konkursu Kapitan nauka

Regulamin konkursu „Kapitan nauka”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kapitan Nauka” (dalej: „Konkurs”) i jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest autor strony www.coralic.pl (dalej „Organizator”)
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest wydawnictwo EDGARD (dalej: „Sponsor”)
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się dnia 22 sierpnia 2017 r. i trwa do 4 września 2017 r. przy czym zadanie konkursowe określone w §4ust.2 uczestnik Konkursu zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
§2
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo polskie (dalej: ”Uczestnik”).
2. Pracownicy oraz współpracownicy Sponsora oraz Organizatora jak i najbliżsi członkowie ich rodziny, nie mogą uczestniczyć w Konkursie.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza że się zapoznał z niniejszym Regulaminem i go akceptuje
§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Organizator zobowiązują się wykorzystywać dane osobowe Uczestnika jedynie na potrzeby niniejszego Konkursu zaś Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych.
3. Sponsor będzie miał wgląd do danych teleadresowych Zwycięzców Konkursu.
4. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
§4
ZASADY KONKURSU I CZAS TRWANIA
1. Zadanie konkursowe będzie udostępnione na stronie http://facebook.pl/coralicpl
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie opisanie w komentarzu pod postem sposobu na kreatywne spędzanie wakacji z dzieckiem.
3. Każdy z Uczestników może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Zadanie konkursowe Uczestnik winien wykonać w terminie do 31 sierpnia 2017r. do godz. 23:59.
5. Odpowiedzi udzielane w Konkursie nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych
lub naruszających prawa osób trzecich.
6. W przypadku wygranej, Uczestnik zgadza się na opublikowanie na dole wpisu konkursowego imienia i nazwiska.
§5
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są dwa pakiety z serii:”100 zabaw z koparką Barbarką” oraz „100 zabaw z lisem Fisem”

2. Organizator wyłoni dwóch Zwycięzców Konkursu

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub wymiany na jej równowartość pieniężną.
4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
5. Nagrody zostaną wysłane przez Sponsora za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez laureata adres, w terminie
21 dni od wyłonienia laureatów Konkursu.
6. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozwiązanie Konkursu nastąpi do dnia 4 września 2017 r.
2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu Organizator wybierze 2 osoby, które jego zdaniem w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonały zadanie konkursowe.
3. Lista laureatów (miejsce Zwycięzcy wraz z imieniem, nazwiskiem) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie http://facebook.pl/coralicpl, na dole wpisu konkursowego, o którym mowa w § 4 pkt. 1 do dnia 4 września 2017 r. O wygranej laureat Konkursu zostanie również powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. Po otrzymaniu przez Zwycięzcę informacji o wygranej, Zwycięzca zobligowany jest do przesłania na adres kontakt@coralic.pl w ciągu maksymalnie 7 dni od ogłoszenia wyników:

a) Danych osobowych (imię,nazwisko, e-mail)
b) Adresu pod którym mają zostać dostarczone produkty.
5. Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie i w sposób wskazany przez Organizatora, zgodnie z pkt.
4 tego paragrafu, jego prawo do nagrody w tym Konkursie wygasa.
W takim przypadku Organizator Konkursu jest upoważniony do przydzielenia nagrody innemu uczestnikowi pod warunkiem, że taki Uczestnik spełnia wszystkie wymagania Regulaminu.
Niniejsza procedura nie narusza praw pozostałych Uczestników Konkursu,a ma na celu wyłącznie zapobieżenie sytuacji, w której zgodnie z Regulaminem nie zostanie przydzielona nagroda.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być składane do dnia 10 września 2017 r.
2. Reklamacje należy składać na adres e-mail kontakt@coralic.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu e -mail reklamującego oraz wyjaśnienia okoliczności i przyczyn reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpoznawane do dnia 30 września 2017 r. a o wyniku postępowania reklamujący zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na podany w reklamacji adres
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego w regulaminie terminu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień do niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników konkursu.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu trwania konkursu jeśli ilość Uczestników nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia.
4. Organizator oraz Sponsor Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za błędne podanie przez Uczestnika jego danych kontaktowych, pocztowych lub elektronicznych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą
w celu wydania nagrody.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.